Assets at12RuKGcQ3y67ge1ugzdunpXkTFVTZ6CKHv

holding 54 assets