HOMEBOYSATO
1FueyNpiTJvFtxtPaop5wQVTJQuAEqieiZ
https://4owrgvysgbdjbxxdgdknvlfnfh3tz6rslj3qazc5nukmqlmvjhdq.arweave.net/460TVxIwRpDe4zDU2qytKfc8-jJadwBkXW0UyC2VScc/HOMEB.json
Sets
Minted

Aug 2023

Block #804925

Supply

21

Hodlers

14

For Sale (price shown per unit)
Total Sales

Average Price per sale (APS)

Explore on xchain.io

Sale History (14)

1693256620 1 x HOMEBOYSATO to 1Q94RwyqcqEWcgCpaMZngwFFE8ZeY4iHXB 250000
1693228382 3 x HOMEBOYSATO to 1G1piTQmdZvTYjwyhEUszLVvC3YkximNFg 117000
1693226376 1 x HOMEBOYSATO to 1JKEmQVCXDXTfvYWfzvFnner9N1GovT1Yx 39000
1693226229 2 x HOMEBOYSATO to 17n24tRbfPpS6921qrMQ2wyaFUL2Q2oa13 78000
1693224824 1 x HOMEBOYSATO to 17Dv2Tt9oQddEZnS3mTGpCUTMD9De3X322 39000
1693220075 1 x HOMEBOYSATO to bc1qhvdeq3776p59q3wu5ww4rhlt4zl9ln6q3wysxr 39000
1693217314 1 x HOMEBOYSATO to 1HEk9fo8Vtwhh1yDWTbj7xkZ5NTRNdo1Ja 39000
1693217314 1 x HOMEBOYSATO to 19umw5k78XsLz8MUQtMeyLoCSno47cBgmR 39000
1693217074 1 x HOMEBOYSATO to 1HEk9fo8Vtwhh1yDWTbj7xkZ5NTRNdo1Ja 39000
1693187275 2 x HOMEBOYSATO to 1G7FfjF9iYRrg4aytzkpoGu3PtdfFftEVB 78000
1693165930 2 x HOMEBOYSATO to 1LmTfavpcytyCub4wJjnFc97hvAp75ub8Z 78000
1693146874 2 x HOMEBOYSATO to 1Cw7uQakqTLnch4HdGAiGdcBk2ynKV8T3s 78000
1693135981 2 x HOMEBOYSATO to 15YshMrGDJVHhv6fa9znCHLx9fBjTTzcXP 78000
1693134231 2 x HOMEBOYSATO to 1EtvtdGwh8aWZxyEw37d7h5Jxenz215i9Q 78000

Hodlers